Regulamin pola do gry w Swingolfa

Pole do gry w SwinGolfa ma być miejscem bezpiecznej rekreacji, skierowanej dla osób w każdym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Wchodząc na teren pola każdy uczestnik akceptuje regulamin i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Regulamin pola

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu powinny zachować zasady bezpieczeństwa i etykiety gry w golfa.
 2. W razie uderzenia piłki w stronę innych osób należy ostrzec ich okrzykiem „FORE!”
 3. Nie należy rozpoczynać gry gdy w zasięgu zamachu znajdują się inne osoby.
 4. Nie należy rozpoczynać gry gdy osoby znajdujące się przed nami nie zejdą z toru na odległość zapewniającą bezpieczeństwo.
 5. Zabrania się używania kija do innych celów niż gra.
 6. Zabrania się pozostawiania na polu jakichkolwiek przedmiotów.
 7. W przypadku pozostawienia na torze jakiegokolwiek przedmiotu, za spowodowane tym szkody odpowiedzialność ponosi właściciel przedmiotu.
 8. Zabrania się opuszczania pola gry i ingerencji w tereny poza boiskiem.
 9. Zabrania się przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym zawodnikom, w szczególności hałasowania (w tym puszczania głośnej muzyki), używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub innego zachowania sprzecznego z etykietą gry w golfa.
 10. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz śmiecenia. Prosimy zabierać śmieci ze sobą i po zakończonej grze wyrzucić do odpowiednich pojemników na odpady selektywne.
 11. Dopuszcza się obecność zwierząt na polu tylko w przypadku prowadzenia ich na smyczy. Właściciele zobowiązani są do sprzątania po swoim pupilu.
 12. Osoby do 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie obiektu bez opieki osoby dorosłej.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka zobowiązane są do zawiadamiania personelu o każdej zauważonej nieprawidłowości (w tym przedmiotach pozostawionych za polu), usterce oraz naruszeniu regulaminu przez inne osoby.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia powstałe na rzeczach prywatnych uczestnika.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
 16. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie pola. Osobie wyproszonej nie przysługuje zwrot opłaty za bilet wstępu.